Vykdomi projektai

VŠĮ „SOCIALINIS ARCHITEKTAS“ kartu su LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ALJANSU ir VŠĮ KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS IR IŠNAUDOJIMU CENTRU kuria STRATEGINĘ PARTNERYSTĘ „NUO PABĖGĖLIO IKI DARBUOTOJO“

VŠĮ „SOCIALINIS ARCHITEKTAS“ kartu su partneriais LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ALJANSAS ir VŠĮ KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS IR IŠNAUDOJIMU CENTRAS įgyvendina projektą STRATEGINĖ PARTNERYSTĖ „NUO PABĖGĖLIO IKI DARBUOTOJO“ ( STRATEGIC PARTNERSHIP “FROM REFUGEE TO EMPLOYEE”) Nr. SLH50023GR0016. Trijų partnerių, susivienijusių vienam tikslui, strateginė partnerystė apima Ukrainos karo pabėgėlių integracijos aspektus, ypatingą dėmesį skiriant su darbo rinka susijusiems iššūkiams. Projekto partneriai dirba skirtingose srityse, tačiau suvienytų partnerių galimybių dėka, Ukrainos karo pabėgėliai geriau integruojasi į darbo rinką ir įsitvirtina joje. Projekto rezultatai sumažins Ukrainos karo pabėgėlių išnaudojimą darbo rinkoje ir padidins jų motyvaciją būti aktyviais darbo rinkos ir visuomenės dalyviais. Projekte dalyvaujančios…

VŠĮ „SOCIALINIS ARCHITEKTAS“ ĮSITVIRTINA INOVACIJŲ JAUNIMO POLITIKOS SRITYJE

VšĮ „Socialinis architektas“ – įstaiga, teikianti paslaugas visuomenei, skatinančias inovatyvių socialinių produktų-paslaugų-technologijų tyrimą, kūrimą, diegimą ir vartojimą, organizacija tiria, kuria, diegia ir populiarina ne tik netechnologines, socialines inovacijas, bet ir naujas technologijas, kurios užtikrina lankstesnį produktų ir procesų pasiekiamumą ir jų naudojimo efektyvumą, prisideda prie mažiau galimybių turinčių asmenų gyvenimo kokybės gerinimo. Siekdamas, kad visuomenė koncentruotųsi į inovacijas socialinei naudai, 2023 metais VšĮ „Socialinis architektas“ įgyvendino projektą „SOCIALINIO VERSLO INOVACIJA-SOCIALINIAI KOOPERATYVAI“ Nr. IJPA05055. Projekto tikslas  – užtikrinti jaunimui aktualios socialinės inovacijos „Socialiniai kooperatyvai“, įtraukiančios mažiau galimybių turintį jaunimą į aktyvų visuomeninį gyvenimą, savanorystę, darbo rinką. Projekto uždaviniai: *Parengti (step by step…

Socialiniai kooperatyvai – būtina socialinė inovacija Lietuvoje

2022 metais VšĮ “Socialinis architektas” įgyvendino Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Socialiniai kooperatyvai – būtina socialinė inovacija Lietuvoje“ Nr. IJPA 02713. Projekto tikslas - skatinti inovacijų diegimą jaunimo tarpe suteikiant žinių ir kompetencijų apie inovatyvų modelį bei užtikrinant mažiau galimybių turinčio jaunimo užimtumą ir didesnę įtrauktį į visuomeninį gyvenimą. Socialiniai kooperatyvai yra novatoriška organizuotos pilietinės pagalbos forma, kuri išvystyta vakarų Europoje, bet neplėtojama Lietuvoje. Mūsų gerovės valstybė yra priklausoma nuo tokių novatoriškų savitarpio pagalbos formų, kaip socialiniai kooperatyvai, todėl 40 jaunų asmenų (nuo 16-os iki 29-ių metų) lankėsi Socialinių inovacijų asociacijoje, Lietuvos inovacijų centre,…

NELYGYBĖ SAVAIME NESISPRENDŽIA

2022 metais VšĮ “Socialinis architektas” įgyvendino LR SADM finansuojamą projektą „NELYGYBĖ SAVAIME NESISPRENDŽIA“ Nr. LGP03676 pagal Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemonėms įgyvendinti 2022 metais, atrankos konkursą. Projekto tikslas - įgyvendinti lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo veiklas, didinant dalyvaujančių organizacijų narių ir visuomenės sąmoningumą ir supratingumą. Šiuolaikinės visuomenės ir jose veikiančios organizacijos vis garsiau pasisako prieš įvairias diskriminacijos formas ir ieško būdų jų atsisakyti. Visgi, kai kurie giliai įsišakniję įsitikinimai ir stereotipai vis dar lemia tam tikrų visuomenės grupių atskirtį, neišnaudotas galimybes žmonėms bei verslui. Viena labiausiai paplitusių diskriminacijos formų šiandien yra susijusi su žmogaus amžiumi.…

VšĮ “Socialinis architektas“ tęsia vyresnio amžiaus asmenų ir jaunimo bendradarbiavimo stiprinimą IT srityje

2022-2023 metais VšĮ “Socialinis architektas” įgyvendino LR SADM finansuojamą dvimetį projektą „PRISIJUNGĘS 2022-2023 KELRODIS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULYJE“ Nr. JVAŽ 03308 ir  Nr.JVAŽ03323. Projekto tikslas - ugdyti vyresnio amžiaus asmenų gebėjimus IT srityje, plėtoti tinklą "Sidabrinė karta" vienijantį vyresnio amžiaus asmenų ir jaunimo organizacijų bendradarbiavimą. 2022 metų projekto veiklos vyko Klaipėdos, Tauragės,  Alytaus, Marijampolės regionuose, o 2023 metų veiklos vyko Telšių, Ukmergės,  Jurbarko, Utenos regionuose. Jau daug metų “Socialinis architektas” bendradarbiauja su Lietuvos „Bočiais“, nacionaline pagyvenusių žmonių asociacija „Patirtis“, regioniniais senjorų klubais ir jaunimo bendruomenėmis bei organizacijomis, vystydamas švietimo ir savanorystės plėtros ir stiprinimo veiklas. Projektų dėka sustiprintas jaunimo ir vyresnio…

VšĮ “Socialinis architektas“ stiprina institucinius gebėjimus ir plečia savanorystės tinklą organizacijoje

2022 metais VšĮ “Socialinis architektas” įgyvendino LR SADM finansuojamą projektą „NVO GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMUI IR PLĖTRAI Į INOVACIJŲ IR PAŽANGIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ SRITIS“ Nr. NVOK 04660. Projekto tikslas - suteikti VšĮ “Socialinis architektas” darbuotojams ir savanoriams kvalifikacijų ir kompetencijų, padėsiančių efektyviai prisitaikyti prie kintančių socialinių-ekonominių - verslo poreikių  bei užtikrinti NVO bendradarbiavimą su viešuoju ir verslo sektoriais siekiant plėsti NVO paslaugas inovacijų ir pažangiųjų technologijų srityse. Projekto metu VšĮ „Socialinis architektas“: 1) sustiprino bendradarbiavimą tarp privataus ir verslo sektorių siekdamas didinti NVO inovacinius pajėgumus ir paslaugų plėtrą; (pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus pramonės ir verslo asociacija) 2) patobulino…

Projektas „Lietuvos ir Norvegijos bendradarbiavimas stiprinant socialinę apsaugą ir kovą su nelegaliu darbu Lietuvos transporto sektoriuje” Nr. 2020/530717

VšĮ „Socialinis architektas“ vykdo Norvegijos 2014–2021 m. Finansinio mechanizmo programos “Socialinis dialogas - orus darbas” (EEA and Norwegian Financial Mechanisms 2014‐2021 programm Norway Grants 2014-2021 “Social Dialogue – Decent Work’) projektą „Lietuvos ir Norvegijos bendradarbiavimas stiprinant socialinę apsaugą ir kovą su nelegaliu darbu Lietuvos transporto sektoriuje” sutarties Nr. 2020/530717. Pačios programos tikslas - sustiprintas trišalis darbdavių organizacijų, profesinių sąjungų ir valdžios institucijų bendradarbiavimas, skatinant oraus darbo principus. Programa taip pat siekia plėtoti ilgalaikį dvišalį Norvegijos ir Lietuvos bendradarbiavimą skatindama bendradarbiavimą, pvz. dėl darbo įstatymų vykdymo ir kovos su nusikaltimais, susijusiais su darbu. Norvegija turi tvirtas trišalių konsultacijų tradicijas, todėl Norvegijos…

VšĮ “Socialinis architektas“ užmezgė ir įtvirtino ilgalaikį vyresnio amžiaus asmenų ir jaunimą atstovaujančių organizacijų bendradarbiavimą

Nuo 2021 balandžio mėn. VšĮ “Socialinis architektas” įgyvendino Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Informacinių technologijų įgūdžių ugdymas vyresnio amžiaus žmonių savarankiškumui ir aktyvumui darbo rinkoje palaikyti“ Nr. JVAŽ 01461. Projekto tikslas - ugdyti vyresnio amžiaus asmenų informacinių technologijų srities įgūdžius jų savarankiškumui ir aktyvumui darbo rinkoje palaikyti bei sukurti ilgalaikį partnerystės tinklą tarp vyresnio amžiaus asmenis ir jaunimą atstovaujančių organizacijų. Projekto veiklos vyko Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių ir Druskininkų regionuose. Projekto seminaruose ir konsultacijose dalyvavo asmenys iš įvairių organizacijų: vyresnio amžiaus asmenys (nuo 60 metų) iš Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“, regioninių senjorų klubų, jauni asmenys (16-29…

Sėkmingas galimybių išnaudojimas Europos įmonių tinklo organizuojamuose tarptautiniuose renginiuose

VšĮ „Socialinis architektas“ įgyvendino projektą  „Partnerių tarptautinėms MTEPI  iniciatyvoms, skirtų socialinių inovacijų technologinių sprendimų, produktų ir paslaugų kūrimui, paieška EĮT renginiuose“ pagal priemonę INOCONNECT, projekto Nr. S-01.2.1-LVPA-T-844-01-0106. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto tikslas buvo plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose, kuriuos įvairiose užsienio šalyse organizavo Europos įmonių tinklas (EĮT). VšĮ „Socialinis architektas“ kuria inovatyvias socialines ir kultūrines veiklas visuomenei, skatinančias inovatyvių socialinių produktų, paslaugų ir technologijų vartojimą bei diegimą. Įstaiga tiria ir kuria ne tik netechnologines inovacijas, bet ir naujas technologijas, kurios užtikrina lankstesnį socialinių produktų ir procesų pasiekiamumą ir jų naudojimo efektyvumą. Ypatingą dėmesį įstaiga skiria socialinių paslaugų…

VYRESNIO AMŽIAUS ASMENŲ SAVANORYSTĖS SKATINIMO IR SVEIKATINIMO INICIATYVA “SVEIKA IR AKTYVI SIDABRINĖ KARTA” (Initiative „Fit Silver Generation“)

EUROSTAT duomenimis, 2020 metais pagyvenę žmonės (65 metų ir vyresni) sudarė 20,5% visų Lietuvos gyventojų. Europos Sąjungoje vyresnio amžiaus žmonių dalis svyruoja nuo 14,4% (Airija) iki 23,2% (Italija). Vyresnio amžiaus žmonių (65 metų ir vyresnių) dalis tarp Lietuvos gyventojų 2020 metais sudarė 20,5 proc., ir tai yra vienas didžiausių rodiklių ES. Pagyvenusių žmonių sveikata – išskirtinai aktuali tema senstančiai Lietuvai, tačiau jai neskiriama pakankamai dėmesio. Pandemijos metu, tai yra nuo 2020 metų VšĮ “Socialinis architektas” tapo itin aktyvi NVO vyresnio amžiaus asmenų savanorystės skatinimo ir sveikatinimo puoselėjimo srityje. Všį “Socialinis architektas” apjungė į vieną tinklą-iniciatyvą “Sveika ir aktyvi sidabrinė kartą”…

  • 1
  • 2