NELYGYBĖ SAVAIME NESISPRENDŽIA

NELYGYBĖ SAVAIME NESISPRENDŽIA
  • 2022 September 5

2022 metais VšĮ “Socialinis architektas” įgyvendino LR SADM finansuojamą projektą

NELYGYBĖ SAVAIME NESISPRENDŽIA“ Nr. LGP03676 pagal Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemonėms įgyvendinti 2022 metais, atrankos konkursą. Projekto tikslas – įgyvendinti lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo veiklas, didinant dalyvaujančių organizacijų narių ir visuomenės sąmoningumą ir supratingumą.

Šiuolaikinės visuomenės ir jose veikiančios organizacijos vis garsiau pasisako prieš įvairias diskriminacijos formas ir ieško būdų jų atsisakyti. Visgi, kai kurie giliai įsišakniję įsitikinimai ir stereotipai vis dar lemia tam tikrų visuomenės grupių atskirtį, neišnaudotas galimybes žmonėms bei verslui. Viena labiausiai paplitusių diskriminacijos formų šiandien yra susijusi su žmogaus amžiumi. Bene stipriausiai ji pasireiškia vyresniems žmonėms ieškant darbo ar naujų savęs realizavimo galimybių. 2019 m. atlikto „Eurobarometro“ tyrimo duomenimis, net 40 proc. europiečių mano, kad jų šalyje diskriminacija dėl amžiaus yra plačiai paplitęs reiškinys. To paties tyrimo duomenimis, Lietuvoje net 59 proc. gyventojų neabejoja, kad amžius gali būti palaikytas dideliu trūkumu ieškant darbo. Beje, kaip rodo pastarųjų metų demografiniai duomenys, Europos gyventojų (ypač Lietuvos) pasiskirstymas pagal amžių vienareikšmiškai krypsta vyresnių gyventojų pusėn, todėl šio projekto tikslinės grupės dalis – vyresnio amžiaus asmenys.

Jaunos moterys per darbo pokalbius sulaukia pastabų, kad jei ketina susilaukti vaikų, į darbą priimtos nebus. Arba, ieškodamos darbo išgirsta, kad, nežinia, kaip į jas žiūrės klientai, nes jos – romės. Moterų diskriminacija lyties pagrindu (ir seksizmas) yra itin ryški problema Lietuvoje. Nepaisant to, ši problema mūsų šalyje mažai tyrinėta. Vakarų pasaulyje atlikta išties daug mokslinių tyrimų, kuriuose analizuotas ne tik seksistinių nuostatų ir diskriminacinio elgesio moterų atžvilgiu paplitimas, bet ir seksizmo poveikis moterų sveikatai bei bendrai gerovei, todėl projekte kompetencijas kels moterys, tame tarpe neįgaliosios ir romės.

Viena iš didžiausių kliūčių įgyvendinti negalią turinčių asmenų teises yra vis dar stipriai įstatymuose, strategijose ir visuomenės bei įvairių sričių specialistų sąmonėje įaugę globos ir medicininiai negalios supratimai. Neįgaliųjų poreikiai vis tebevadinami specialiaisiais poreikiais, nors jų poreikiai yra lygiai tokie pat kaip ir visų žmonių, visų pirma, gyventi lygiomis teisėmis ir sąlygomis, kaip gyvena visi žmonės. Todėl projekto tikslinės grupės dalis –neįgalieji.

VŠį „Socialinis architektas“ veiklos istorijoje gausu į šalies socialinę visuomenė gerovę orientuotų veiklų, iniciatyvų, projektų. Jau 11 metų VšĮ “Socialinis architektas” siekia, kad visuomenė koncentruotųsi į inovacijas socialinei naudai, kuria stiprius skirtingų organizacijų bendradarbiavimo tinklus aktualioms problemoms spręsti, kurie visada prisideda ir prie gerovės valstybės kūrimo.

Šio projekto pridėtinė vertė – suburtas dalyvaujančių organizacijų VšĮ Socialinių iniciatyvų centras „Atvirasis ratas“, Baltijos regiono romių asociacijos, Dirbančių neįgaliųjų asociacijos ir pareiškėjo VšĮ „Socialinis architektas“ suburtas BENDRADARBIAVIMO TINKLAS „NELYGYBĖ SAVAIME NESISPRENDŽIA“, kurio tikslas yra tęsti šių organizacijų partnerystę ir toliau ateityje įgyvendinant bendras veiklas, skirtas pagarbai žmogui ugdyti, mažinti diskriminacijos apraiškas ir gerinti Lygių galimybių įstatymo įgyvendinimą Lietuvoje.

Projekto metu parengtos rekomendacijos Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybėms „Viešosios politikos rekomendacijos savivaldybei dėl lygių galimybių ir nediskriminavimo principo taikymo įgyvendinat municipalines politikos priemones ir dirbant su romų tautybės moterimis“.

Rekomendacijos:

  1. Atlikti sisteminę (sociologinė, psichologinė bei ekonominė tyrimų prieigos) romių moterų gyvenančių Naujininkuose ir Naujoje Vilnioje analizę. Studijos pagrindu parengti pasiūlymus ir rekomendacijas municipalinės politikos keitimui. Studijos pagrindu parengti darbo su romių moterimis gaires ir rekomendacijas skirtas tarpininkams, seniūnijų darbuotojams, socialiniams darbuotojams. Suorganizuoti tyrimo pristatymo mokslinį – praktinį seminarą rezultatų ir aktualijų aptarimui.
  2. Rekomenduojama Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, administracijai SĮ „Vilniaus būstas“ numatyti galimybę vykdyti nekoncentruotą romų šeimų apgyvendinimo politiką ir tikslingai skirti socialinius būstus ne tik Pietinėje miesto dalyje (Naujininkuose, Naujoje Vilnioje).
  3. Rekomenduojama romų tarpininkams vykdant mediacines veiklas susifokusuoti į modelis ir jų vaidmenis socialinėse aplinkose (kaimynystėse, šeimose) ir patiriamą struktūrinę diskriminaciją. Tarpininkai vykdydami socialinės mediacijos veiklas galėtų sumažinti tarpininkavimo naštą romių tautybės moterims perteikdami kai kuriuos konfliktų sprendimų būdus, įtampos mažinimą. Tai nebūtų žmonių mokymai, tačiau praktinių patarimų rinkinys.
  4. Rekomenduojama Lietuvos vyriausybei, Vilniaus miesto savivaldybei ir srityje dirbančioms NVO nukreipti politikos priemones, išteklius ir veiklas į darbą su romų tautybės mergaitėmis taikant kompleksines priemones (emancipacinio – socialinio saugumo) apimančius švietimą-ugdymą, socialines paslaugas, kultūrinį orientavimą bei socialinio saugumą užtikrinimą (socializacija dienos centruose ir kt.).

LR SADM skirta parama 10.000 eurų.