Sėkmingas galimybių išnaudojimas Europos įmonių tinklo organizuojamuose tarptautiniuose renginiuose

Sėkmingas galimybių išnaudojimas Europos įmonių tinklo organizuojamuose tarptautiniuose renginiuose
  • 2020 14 gruodžio

VšĮ „Socialinis architektas“ įgyvendina projektą  „Partnerių tarptautinėms mtepi  iniciatyvoms, skirtų socialinių inovacijų technologinių sprendimų, produktų ir paslaugų kūrimui, paieška EĮT renginiuose“ pagal priemonę INOCONNECT, projekto Nr. S-01.2.1-LVPA-T-844-01-0106.

Projekto tikslas – plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose, kuriuos įvairiose užsienio šalyse organizuoja Europos įmonių tinklas (EĮT).

VšĮ „Socialinis architektas“ yra įstaiga, kurianti inovatyvias socialines ir kultūrines veiklas visuomenei, skatinančias inovatyvių socialinių produktų, paslaugų ir technologijų vartojimą bei diegimą. Įstaiga tiria ir kuria ne tik netechnologines inovacijas, bet ir naujas technologijas, kurios užtikrintų lankstesnį socialinių produktų ir procesų pasiekiamumą ir jų naudojimo efektyvumą. Ypatingą dėmesį įstaiga skiria socialinių paslaugų teikimo technologinių sistemų bei modelių tyrimui ir kūrimui, kurie būtų pritaikyti negalią turintiems asmenims ar vyresnio amžiaus grupei priskiriamiems asmenims. Taip siekiama užtikrinti socialinių, sveikatos priežiūros ir kitų visuomeninių paslaugų ir produktų pasiekiamumą naudojant inovacijas ir technologijas. Taipogi savo pavyzdžiu ir patirtimi siekia skatinti novatoriškų įmonių ir socialinio verslo kūrimąsi ir augimą.

Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose yra tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose  tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.). Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį/ susitarimą, įpareigojantį pareiškėją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.

Dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį / susitarimą, įpareigojantį pareiškėją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti. Pasiektų susitarimų pagrindu bus dedamos pastangos pateikti paraišką bent vienai tarptautinei ES MTEPI programai (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.). Paraiška konkrečiai MTEPI iniciatyvai – pareiškėjo tarptautinės MTEPI iniciatyvos (programos) įgyvendinančiajai institucijai teikiama paraiška, skirta vykdyti veiklą (projektą) pagal  tarptautines MTEPI srities iniciatyvas (programas). MTEPI iniciatyvos (programos) įgyvendinančioji institucija priklausomai nuo tarptautinės MTEPI iniciatyvos (programos) gali būti Europos mokslinių tyrimų taryba, Mokslinių tyrimų administravimo agentūra, Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių administravimo agentūra, Inovacijų ir tinklų administravimo agentūra, „Eureka“ sekretoriatas ir pan.

Projekto metu planuojama dalyvauti 8 tarptautiniuose renginiuose tokiose užsienio šalyse kaip Latvija, Estija, Lenkija, kitos šalys

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia : 2020-06-11
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-02-28
Tinkamų finansuoti išlaidų suma – 19.199,14 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.