Už kokybišką vyresnio amžiaus žmonių savanorystę.

Už kokybišką vyresnio amžiaus žmonių savanorystę.
  • 2019 May 17

Sutarties numeris 08.3.2-ESFA-K-415-01-0191
Projekto vykdytojai: VšĮ “Socialinis Architektas” kartu su VšĮ „Socialinis veiksmas“.
Projekto trukmė: 24-36 mėn.

Projekto aprašymas:

Lietuvoje dėl emigracijos ir neigiamos natūralios gyventojų kaitos mažėja bendras šalies gyventojų skaičius. Per pastaruosius 12 metų gyventojų šalyje sumažėjo 17,8 proc. Mažėjant bendram gyventojų skaičiui, didėja vyresnio amžiaus asmenų dalis. Senstanti visuomenė daro neigiamą poveikį socialinės apsaugos, sveikatos ir švietimo sistemų tvarumui, nes senėjant darbo jėgai mažėja galimybės šias sistemas išlaikyti, o vyresnio amžiaus asmenims teikiamų socialinių, sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų poreikis didėja. Europa 2020 strategija”, kaip vieną iš tikslų, numato mažinti socialinę atskirtį ir kovoti su skurdu (final communication from the Commission Europe2020, COM(2010) 2020 final) didinant socialinę įtrauktį per savanorystę, ypač vyresnio amžiaus žmonių. Vyresni darbingo amžiaus asmenys, nedalyvaujantys socialinėje, politinėje, kultūrinėje veiklose, rizikuoja atsidurti didesnėje atskirtyje, išėjus į pensiją, kuomet susiaurėja veiklos ir sumažėja socialinis tinklas. Lietuvoje nėra gerai išvystytos savanorių mokymų sistemos, dažnai savanorystės procese pasigendama specialisto, kuris nuolat bendrautų su savanoriais, aptartų iškilusias problemas, teiktų metodinę medžiagą. Toks žmogus (tutorius) gali itin efektyviai padėti savanoriams įsitraukti į ILGALAIKĘ SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ, nes šiuo metu Lietuvoje pastebima tendencija, kad kol kas tiek jaunimas, tiek vyresnio amžiaus žmonės labiau linkę savanoriauti vienkartinėse akcijose. Daugelis nori savanoriauti „čia ir dabar“, bet ne visi ryžtasi įsipareigoti ilgam laikui“, įžvelgė ilgametę problemą Socialinis Architektasir VšĮ „Socialinis veiksmas“ socialinio darbo specialistai.

Projekto tikslas:

Sudaryti vyresnio amžiaus asmenims patrauklią aplinką įsitraukti į savanorišką veiklą bei plėtoti kokybiškas sąlygas ilgalaikei vyresnio amžiaus žmonių savanorystei užtikrinti. Projekte dalyvaus 130 vyresnio, darbingo amžiaus asmenys. Projekte suplanuotos 4 skirtingos veiklos, kurios nukreiptos į rezultatą: pakelti projekto tikslinės grupės asmenų motyvaciją ir padidinti jų galimybes dalyvauti ilgalaikėje savanorystės veikloje bei motyvuos grįžti į darbo rinką.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo.

————————-

 

For a Quality Volunteer Work of Older Persons
No.: 08.3.2-ESFA-K-415-01-0191
The Applicant of the Project: non profit making organization “Socialinis Architektas” together with partner non profit making organization “Socialinis veiksmas”.
The Duration of the Project: 24 – 36 months.

The Description of the Project:

In Lithuania, due to emigration and negative natural variation of citizens, the overall population of the country’s citizens decreased. Within the last 12 years, the number of citizens in the country decreased by 17.8%. When the overall population decreases, the portion of older persons increases. The aging society negatively affects the sustainability of social security, health and education systems, because as the work force gets older, the possibilities to maintain this system decreases, while the need for social, health care and other services, which are being provided to older persons, increases. The strategy “Europe 2020”, as one of the purposes, envisages to decrease social exclusion and battle against poverty (final communication from the Commission Europe2020, COM(2010) 2020 final) by increasing social inclusion through volunteer work, especially for older persons. Older working age persons that do not participate in social, political or cultural activities risk higher exclusion after retiring, when their activities narrow-down and the social network decreases. Lithuania does not have a properly developed volunteer training system, often the volunteer process lacks a specialist, who would constantly communicate with the volunteers, discuss the emerging problems and provide methodic material. Such person (tutor) can effectively help the volunteers to include themselves into LONGTERM VOLUNTEER ACTIVITY, because at the moment a trend can be observed in Lithuania that for the moment the youth and older persons are more prone for one-time volunteer work actions. “Many want to volunteer “here and now”, but not all decide to obligate themselves for a longer time”, the social work specialists of non profit making organizations “Socialinis Architektas” and “Socialinis veiksmas” noted a long-lasting problem.

The Purpose of the Project:

To provide an attractive environment for older persons to include themselves into volunteer work and develop quality conditions in order to ensure the long-term volunteer work of older persons. 130 older work age persons will participate in the Project. 4 different activities, which are directed towards the result – to raise the motivation of the Project’s target group, increase their chances of participating in the long-term volunteer activity and motivate them to return to the labour market – are planned for the Project.