Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką Panevėžio regione „Negalia – ne profesija“.

Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką Panevėžio regione „Negalia – ne profesija“.
  • 2019 May 17

Sutarties numeris: 08.3.1-ESFA-K-413-01-0009
Projekto vykdytojai: VšĮ “Socialinis Architektas” kartu su Labdaros paramos fondu „Algojimas“.
Projekto trukmė: 24-36 mėn.

Projekto aprašymas:

EUROSTATO duomenimis, Lietuvoje neįgaliesiems dažniau nei sveikiems žmonėms gresia socialinė atskirtis ir skurdas – šis skirtumas yra vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Neįgaliųjų ir juos prižiūrinčių/slaugančių skurdą galėtų sumažinti efektyvesnis jų įsitraukimas į darbo rinką. Lietuvos neįgaliųjų draugijos duomenimis šiuo metu bene sudėtingiausia susirasti darbą neįgaliems asmenims (nuo 16 metų). Skaičiai rodo, kad kartu su augančiu neįgalių vaikų skaičiumi šalyje auga ir paslaugų bei pagalbos poreikis reikalingas šeimoms, o 95 proc. atveju mamoms, kurios augina/slaugo neįgalius vaikus. Neįgalius vaikus auginančios mamos privalo atrasti daugiau galimybių realizuoti save darbe taip sumažinti emocinę įtampą, susijusią su vaiko raidos sunkumais ir prisidėti prie šeimos finansinės gerovės. Negaudami reikiamos paramos, pagalbos socialinė šeimos izoliacija didėja.

Projekto tikslas:

Projekto veiklos atitinka projekto tikslus, planuojamus rezultatus ir prisideda prie tikslinės grupės teigiamų pokyčių darbo rinkoje. Projekto tikslinė grupė yra viso 260 asmenų, kurią sudaro negalią turintys asmenys, socialinės rizikos vaikai nuo 14 m., socialinės rizikos šeimos, Darbas su tiksline grupe vyks 6-iose Panevėžio regiono (apskrities) savivaldybėse: Panevėžio miesto savivaldybėje, Panevėžio rajono savivaldybėje, Biržų rajono savivaldybėje, Kupiškio rajono savivaldybėje, Rokiškio rajono savivaldybėje, Pasvalio rajono savivaldybėje.

Neįgalius vaikus auginančios šeimos dažnai atsiduria ties skurdo riba, kai kurios pragyvena tik iš neįgaliojo pašalpos. Tėvai negali dirbti, o jei įsidarbina keletui valandų per dieną, nesukaupia pensijai reikalingo stažo, todėl patiria nuolatinį skurdą. Jei šeima pilna, tėvai priversti dirbti naktimis, būti su vaiku pasikeisdami. Tačiau statistika byloja, kad daugiau nei puse šeimų, auginančių negalią turinčius vaikus – nepilnos. Kiekvienas negalią turintis asmuo turi išskirtinius ir tik jam vienam būdingus specialiuosius poreikius, nuo kurių priklauso visos šeimos gyvenimas, todėl negalią turinčio vaiko mamai ypatingai sunku grįžti į darbo rinką, kuri nelanksti ir nejautri ypatumams.

Šiame projekte didžiausias dėmesys sutelkiamas individualių kiekvieno projekto dalyvio poreikių bei jo situacijos ir aplinkos įvertinimui, gebėjimų ir neatskleistų resursų atpažinimui. Tik įvertinus kiekvieno tikslinės grupės nario individualumus ir jo mikrosociumą galima tikėtis sėkmingo palydėjimo kelio į darbo rinką. Poreikių vertimui bus naudojama šiam projektui adaptuota metodologija, kuri pagrįsta ekosisteminiu ir holistiniupožiūriu. Ji buvo parengta „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimo Lietuvoje“ užsakymu, kaip pagrindinis įrankis vertinant individualius negalią ir specialiuosius poreikius turinčių asmenų ir jų aplinkos ir situacijos poreikius, sudarant individualius paslaugų planus. Metodologijos autorė – edukologė, neįgaliųjų teisių ekspertė Aušra Stančikienė. Pilnos apimties metodologijos paketas čia: http://www.pertvarka.lt/veikla/

Šiuo metu jau yra įgyvendinta dalis projekto veiklų su pirmosiomis projekto tikslinėmis grupėmis, kurios buvo suburtos Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungoje, Panevėžio regiono sergančiųjų išsėtine skleroze asociacijoje, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykloje ir čia jau įvyko dalis projekte planuotų bendrųjų mokymų (mokymai „Motyvavimas, savivertė, lyderystė“,  „Verslumo skatinimas“, „IT raštingumas“, „Emocinio intelekto lavinimas“, „Asmeninių finansų valdymas“) Panevėžyje vyksta nuolatinės tikslinės grupės narių konsultacijos (individualus asmens poreikių vertinimas,  grupinis ir individualus motyvavimas,  socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas, projekte dirbantys psichologai teikia psichosocialinę pagalbą. Šiuo metu projekto veiklose dalyvauja 37 asmenys atitinkantys tikslinės grupės kriterijus.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo.

 

The Integration of Persons Experiencing Social Exclusion into the Labour Market in Panevėžys Region, “Disability – not a Vocation”
No. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0009
The Applicant of the Project: Charity Support Fund “Algojimas” together with non profit making organization “Socialinis Architektas”.
The Duration of the Project: 24 – 36 months.

The Description of the Project:

Based on EUROSTAT data, the disabled persons more often than healthy persons in Lithuania risk social exclusion and poverty – this difference is one of the biggest in the European Union. A more effective inclusion into the labour market may decrease the poverty of disabled persons and the persons that attend to them / nurse them. According to the data of Lithuanian Disabled Persons Society, at the moment the disabled persons have the most difficulties in finding a job (from 16 years of age). The numbers show that together with the increase of disabled children, there is an increase of demand of services and help for families; 95% of cases are mothers raising / nursing disabled children. Those mothers, who are raising disabled children, must find more means to realize themselves in work, thus reducing emotional tension, which is associated with the difficulties of child’s development, and contribute to the financial welfare of the family. Without proper support or help, the social isolation of the family only increases.

The Purpose of the Project:

The activities of the Project correspond to its purposes, planned results and contribute to positive changes of the target group in the labour market. The target group consists of 260 persons from all the Region of Panevėžys, from where there are 107 disabled young persons (16 – 29 years of age) and 153 mothers nursing disabled children; these mothers have been long-time unemployed. Those families that raise disabled children often encounter poverty threshold, some families only get by from disabled benefits. The parents can’t work; or if they do manage to get a job, it’s only for a couple of hours per day, they do not accumulate the experience necessary for pension, and thus, they encounter long-term poverty. If the family is considered to be a full family, then the parents are forced to work at nights, be with their child in shifts. However, according to the statistics, more than half of families raising disabled children are not considering to be full families. Each disabled person has exceptional and personal special needs, from which the whole family life depends. Which is exceptionally hard for the mother of a disabled child to get back to the inflexible and insensitive to the peculiarities labour market.

In this Project, the biggest attention is paid to the evaluation of individual needs of each participant of the Project and their situation, as well as environment, and to the identification of capabilities and undisclosed resources. Only by evaluating the individualities of each member of a target group and their microsocium, one can expect to have a successful path to the labour market. The methodology adapted for this Project will be used for evaluating the needs; it is based on ecosystemic and holistic views. This methodology was prepared on the order of “Sustainable Transfer from Institutional Care to the Creation of the Condition of System of Services that are Provided for the Family and Society in Lithuania” (lith. “Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimo Lietuvoje”) as the primary tool in evaluating individual and situational needs of disabled persons having special needs when preparing individual care plans. The author of the methodology is an educationalist and the expert on disabled persons rights Aušra Stančikienė. The full scope of the methodology package can be found here: http://www.pertvarka.lt/veikla/ .